Obchodní podmínky

 • Všeobecné podmínky

  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují práva a povinnosti vás jako kupujícího a nás jako prodávajícího ve smluvních vztazích uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách https://www.vitamax.sk/.

  Veškeré informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů.

  Jak víte, komunikujeme především na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou využívány prostředky komunikace na dálku, které nám umožňují domluvit se bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

  Pokud je některá část Podmínek v rozporu s tím, na čem jsme se vzájemně dohodli v rámci procesu Vašeho nákupu na našem e-shopu, má tato konkrétní dohoda přednost před Podmínkami.

  * NĚKTERÉ DEFINICE
  1. Cena znamená peněžní částku, kterou zaplatíte za Zboží;
  2. Cena dopravy je finanční částka, kterou zaplatíte za dodání Zboží, včetně nákladů na jeho zabalení;
  3. Celková cena je součet Ceny a Poplatku za dopravu;
  4. DPH je daň z přidané hodnoty ve smyslu platných právních předpisů;
  5. E-shop znamená internetový obchod provozovaný Námi na adrese https://www.vitamax.sk/, ve kterém dojde k nákupu Zboží;
  6. Faktura znamená daňový doklad vystavený v souladu se Zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
  7. My jsme BENEVIT, s.r.o., se sídlem N. Tesly 28, 921 01 Piešťany, IČO 36262307, DIČ SK2021836399, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 15051/7,
  e-mail obchod@vitamax.sk, telefonní číslo +421 905 437 107, právně označovaná jako prodávající, (dále jen "Vitamax");
  8. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření kupní smlouvy na Zboží s námi;
  9. Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu a je uzavřena okamžikem, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
  10. Uživatelským účtem se rozumí účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, který umožňuje ukládání zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
  11. Vy jste osoba nakupující v Našem E-shopu, právně označovaná jako Kupující;
  12. Zboží je cokoli, co můžete zakoupit v E-shopu.
  13. Číslo bankovního účtu vedeného u Fio banky, a.s.: 23 0117 2550/8330, IBAN: SK41 8330 0000 0023 0117 2550, SWIFT: FIOZSKBAXXX.

  * OBECNÁ USTANOVENÍ A POKYNY

  1. Nákup Zboží je možný pouze prostřednictvím webového rozhraní E-shopu.
  2. Při nákupu Zboží je Vaší povinností uvést nám správně a pravdivě všechny údaje. Budeme proto považovat informace, které nám při objednávání Zboží poskytnete, za správné a pravdivé.
  * UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouvu s Námi lze uzavřít pouze ve slovenském jazyce.
  2. Smlouva se uzavírá distančním způsobem prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nesete Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou platíte za použití těchto prostředků (tj. zejména za přístup k internetu), takže nemusíte očekávat žádné další náklady účtované Námi nad rámec Celkové ceny. Odesláním Objednávky souhlasíte s naším použitím prostředků komunikace na dálku.
  3. Abychom mohli uzavřít Smlouvu, musíte v E-shopu vytvořit návrh Objednávky. Tento návrh musí obsahovat následující informace:
  3.1.Informace o Zboží, které kupujete (na E-shopu označíte Zboží, které máte zájem koupit, kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku");
  3.2 informace o Ceně, Poplatku za dopravu, způsobu úhrady Celkové ceny a požadovaném způsobu dodání Zboží; tyto informace budou zadány v rámci vytváření návrhu Objednávky v uživatelském prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Poplatku za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu dodání;
  3.3. Vaše identifikační údaje, které nám slouží k doručení Zboží, zejména Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  3.4 V případě Smlouvy, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, také informace o tom, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.
  V průběhu vytváření návrhu Objednávky mohou být údaje měněny a kontrolovány až do vytvoření Objednávky. 4. Po provedení kontroly stisknutím tlačítka "Objednat". Objednávku vytvoříte. Před stisknutím tlačítka však musíte potvrdit, že jste si přečetli tyto Podmínky a souhlasíte s nimi, jinak nebudete moci Objednávku vytvořit. K potvrzení a odsouhlasení slouží zaškrtávací políčko. Po stisknutí tlačítka "Objednat" budou všechny vyplněné údaje odeslány přímo nám.
  5. Vaši Objednávku potvrdíme co nejdříve poté, co ji obdržíme, zprávou zaslanou na vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Potvrzení bude obsahovat shrnutí Objednávky a těchto Podmínek. Potvrzení Objednávky z naší strany představuje uzavření Smlouvy mezi námi a vámi. Nedílnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky ve znění platném ke dni odeslání Objednávky.
  6. V některých případech se může stát, že Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není k dispozici nebo kdy si objednáte více Zboží, než jsme schopni dodat. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy poskytneme předem v rámci E-shopu, a proto by pro Vás neměla být překvapením. V případě, že existuje jakýkoli důvod, proč nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy ve formě upravené oproti Objednávce. Smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte.
  7. V případě, že je v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky uvedena zjevně nesprávná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat, a to ani v případě, že jste obdrželi potvrzení Objednávky a Smlouva tak byla uzavřena. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v podobě upravené oproti Objednávce. Nová Smlouva je pak uzavřena v okamžiku, kdy naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani do 3 dnů od zaslání nabídky, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zřejmou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá ceně obvyklé u jiných prodejců nebo chybějící či chybějící číslice.
  8. V případě uzavření Smlouvy jste povinni zaplatit Celkovou cenu.
  Pokud jste si zřídili Uživatelský účet, můžete jeho prostřednictvím zadat Objednávku. I v tomto případě jste však povinni zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob vytvoření 9.Objednávky je však stejný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není nutné opakovaně vyplňovat vaše identifikační údaje.
  10.V některých případech umožňujeme využít slevu na nákup Zboží. Aby Vám byla sleva poskytnuta, je nutné vyplnit údaje o této slevě do předem určeného pole v rámci návrhu Objednávky. Pokud tak učiníte, bude vám Zboží poskytnuto se slevou.

  * UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě vaší registrace v e-shopu máte přístup ke svému uživatelskému účtu.
  2. Při registraci uživatelského účtu jste povinni správně a pravdivě zadat všechny údaje a v případě jejich změny je aktualizovat.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je vaší povinností zachovávat ohledně tohoto přístupu mlčenlivost a tyto informace nikomu neprozrazovat. V případě jejich zneužití za ně neneseme odpovědnost.
  4. Uživatelský účet je osobní, a proto nejste oprávněni umožnit jeho používání třetím osobám.
  5. Váš uživatelský účet můžeme zrušit, zejména pokud jej nepoužíváte déle než 2 roky nebo pokud porušíte své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
  6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru.
  * CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v 2. Návrhu objednávky, která je vždy shodná s cenou ve Smlouvě. Návrh objednávky obsahuje rovněž Cenu za dopravu nebo podmínky, za kterých je doprava zdarma.
  3. Celková cena je uvedena včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených právními předpisy.
   Úhrada Celkové ceny od Vás bude požadována po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží. Celkovou cenu můžete uhradit následujícími způsoby:
  3.1.  Platbou online - buď kartou, nebo bankovními tlačítky. V tomto případě se platba provádí prostřednictvím platební brány Shoptet Pay a platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou k dispozici na adrese: https://www.shoptetpay.com/sk/vseobecne-obchodne-podmienky-sluzby-shoptet-pay/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 1 dne.
  4. Po zaplacení Celkové ceny bude vystavena elektronická faktura, která bude zaslána na vaši e-mailovou adresu. Faktura bude rovněž fyzicky přiložena ke Zboží a bude k dispozici v Uživatelském účtu.
  5. Vlastnické právo ke Zboží na vás přejde až po zaplacení Celkové ceny a převzetí Zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena uhrazena připsáním na Náš účet, jinak je uhrazena v okamžiku platby.
  * DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
  1. Zboží Vám bude dodáno Vámi zvoleným způsobem, přičemž si můžete vybrat z následujících možností:
  1.1. Doručení prostřednictvím přepravní společnosti Packeta Slovakia, s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava , IČ: 48136999.
  2. Zboží je možné doručit v rámci Slovenska a České republiky.
  3. Doba dodání Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba dodání Zboží Vám bude oznámena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru v naší provozovně vás budeme vždy informovat o možnosti vyzvednutí Zboží e-mailem.
  4. Při převzetí Zboží od dopravce je vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad o tom neprodleně informovat dopravce a nás. V případě, že se na obalu vyskytne vada, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vniknutí do zásilky, není Vaší povinností Zboží od Dopravce převzít.
  5. S výjimkou případů uvedených v článku 6.4 Podmínek, pokud porušíte svou povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení naší povinnosti dodat Vám Zboží. Současně Vaše nepřevzetí Zboží neznamená odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. V takovém případě však máme právo odstoupit od Smlouvy z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme toto právo uplatnit, je odstoupení účinné dnem, kdy Vám odstoupení doručíme. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na zaplacení Ceny za přepravu ani právo na náhradu případné škody.
  6. Pokud z důvodů vzniklých na Vaší straně dojde k opětovnému dodání Zboží nebo k jeho dodání jiným způsobem, než bylo dohodnuto ve Smlouvě, je Vaší povinností uhradit nám náklady na toto opětovné dodání. Platební údaje pro úhradu těchto nákladů Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od obdržení e-mailu.
  7. Nebezpečí škody na zboží přechází na Vás okamžikem převzetí zboží. V případě, že Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů uvedených v článku 6.4 Podmínek, přechází na Vás nebezpečí škody na Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost Zboží převzít, ale z důvodů nezávislých na Vaší vůli jste Zboží nepřevzali. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením nebo jakýmkoli znehodnocením Zboží.
  8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, budeme vás v takovém případě vždy informovat:
  8.1. mimořádného výpadku ve výrobě Zboží a vždy vás budeme informovat o novém předpokládaném termínu dostupnosti nebo o tom, že Zboží nemůže být dodáno;
  8.2. zpoždění dodávky Zboží od našeho dodavatele, přičemž vás vždy budeme informovat o nové předpokládané době dodání.
  9. V případě, že Vám nebudeme schopni dodat Zboží ani do 30 dnů od uplynutí dodací lhůty uvedené v Potvrzení objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme my i Vy oprávněni odstoupit od Smlouvy.

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Zaručujeme, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží podle článku 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména že:
  1.1. má vlastnosti, které jsme s vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak ty, které jsme uvedli v popisu Zboží nebo které lze očekávat s ohledem na povahu Zboží;
  1.2. se hodí k účelům, které jsme uvedli nebo které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;
  1.3. odpovídá kvalitě nebo provedení smluveného vzorku, pokud byla kvalita nebo provedení určeno vzorkem;
  1.4. má odpovídající množství a hmotnost;
  1.5. splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy;
  1.6. není zatíženo právy třetích osob.
  2. V případě, že má Zboží vady, zejména není-li splněna některá z podmínek dle odst. 7.1, můžete nás o takové vadě informovat a uplatnit svá práva z vadného plnění (tj. reklamovat Zboží) zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou v našich identifikačních údajích. Pro uplatnění reklamace můžete rovněž použít námi poskytnutý vzorový formulář, který je přílohou č. 1 Podmínek. Při uplatnění práva z vadného plnění si musíte zvolit způsob řešení vady, přičemž tuto volbu nesmíte bez Našeho souhlasu následně měnit, s výjimkou případů uvedených v článku 7.3. Reklamaci vyřídíme v souladu s právem z vadného plnění, které jste uplatnili. V případě, že si nezvolíte způsob řešení vady, máte práva uvedená v článku 7.4 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.
  3. Pokud je vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:
  3.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
  3.2. na odstranění vady opravou Zboží;
  3.3. na přiměřenou slevu z Ceny;
  3.4. odstoupit od Smlouvy.
  Pokud se rozhodnete řešit vadu podle bodu (a) nebo (b) a My vadu tímto způsobem neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme Vám poskytli, nebo Vám sdělíme, že vadu tímto způsobem vůbec neodstraníme, máte práva podle bodů (c) a (d), i když jste je původně v rámci reklamace nepožadovali. Zároveň, pokud se rozhodnete odstranit vadu opravou Zboží a my zjistíme, že vada je neodstranitelná, oznámíme Vám to a Vy si můžete zvolit jiný způsob odstranění vady.
 1. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte následující práva:
  1.1.na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějící části Zboží;
  1.2. na odstranění vady opravou Zboží;
  1.3. na přiměřenou slevu z Ceny.                                                                                                                            Neodstraníme-li však vadu včas nebo odmítneme-li vadu odstranit, máte právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit od Smlouvy můžete také v případě, že nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě Zboží nebo pokud se na Zboží vyskytne větší počet vad.

  1. V případě podstatného nebo nepodstatného porušení Smlouvy nemůžete odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste jej obdrželi. To neplatí v následujících případech:
  1.1. pokud se stav Zboží změnil v důsledku kontroly za účelem zjištění vady;
  1.2. pokud bylo Zboží používáno před zjištěním vady;
  1.3.pokud nemožnost vrátit Zboží v nezměněném stavu nebyla způsobena vaším jednáním nebo opomenutím,
  1.4. pokud jste Zboží před zjištěním vady prodali, spotřebovali nebo upravili při běžném používání; pokud však k tomu došlo pouze částečně, je vaší povinností vrátit tu část Zboží, kterou lze vrátit; v takovém případě vám nebude vrácena část Ceny odpovídající vašemu prospěchu z užívání této části Zboží.
  2. Do tří dnů od obdržení reklamace Vám na Vaši e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a jaká je předpokládaná doba vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Tuto lhůtu můžeme po vzájemné dohodě prodloužit. Pokud lhůta marně uplyne, můžete od Smlouvy odstoupit.
  3. O vyřízení reklamace vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, máte nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami nebo potvrzením o nákladech na dopravu. Pokud byla vada odstraněna dodáním nového Zboží, jste povinni nám původní Zboží vrátit, avšak náklady na toto vrácení neseme My.
  4. Reklamační řízení, povinnosti Prodávajícího a práva spotřebitele upravuje občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník" - zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů) a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění zákona č. 397/2008 Z. z. (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele").
  5. Jste-li podnikatelem, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
  6. Jste-li spotřebitel, máte právo uplatnit práva z vadného plnění pro vadu, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době 24 měsíců ode dne převzetí Zboží.
  7. Ustanovení o právu z vady se nepoužijí v případě:
  7.1. Zboží, které je prodáváno za nižší Cenu, pro vadu, pro kterou byla nižší Cena sjednána;
  7.2. opotřebení Zboží způsobeného jeho běžným používáním;
  7.3.použitého Zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí;
  7.4.pokud to vyžaduje povaha Zboží.

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od smlouvy, tj. k ukončení smluvního vztahu mezi námi a vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku nebo v jiných ustanoveních obchodních podmínek, v nichž je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitelem, tj. osobou, která nakupuje Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, počíná tato lhůta běžet dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně , počíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené v našich identifikačních údajích). Můžete také použít námi poskytnutý vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 Podmínek.
  3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit, pokud je předmět Smlouvy:
  3.1. Zboží, jehož cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávislých na naší vůli a může k nim dojít v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3.2. dodávka alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výkyvech finančního trhu nezávislých na Naší vůli;
  3.3.Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
  3.4 Zboží, které podléhá rychlé zkáze; a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
  3.5.Zboží v zapečetěném obalu, které bylo z obalu vyjmuto a které nelze z hygienických důvodů vrátit;
  3.6 dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl původní obal poškozen;
  3.7 dodání novin, periodik nebo časopisů;
  3.8 dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a nebyl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a pokud jsme Vám neoznámili, že nemáte právo od smlouvy odstoupit.
  4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy podle článku 8.2 Podmínek se považuje za dodrženou, pokud nám v této lhůtě zašlete oznámení, že od smlouvy odstupujete.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený pro odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena, dokud nám Zboží nevrátíte nebo dokud neprokážete, že nám bylo zasláno zpět. Zboží nám prosím vraťte čisté, pokud možno včetně původního obalu.
  6. V případě, že odstoupíte od Smlouvy podle bodu 8.2 Podmínek, musíte nám Zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy a nesete náklady na vrácení Zboží k Nám. Na oplátku máte právo na to, abychom Vám vrátili Poplatek za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu doručení, který nabízíme pro doručení Zboží. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že jsme porušili Smlouvu, uhradíme rovněž náklady na vrácení Zboží k nám, avšak opět pouze do výše Poštovného odpovídajícího nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží, který jsme nabídli pro dodání Zboží.
  7. Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy dojde k poškození Zboží v důsledku Vašeho nakládání s ním jiným způsobem, než který je nezbytný s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Škodu způsobenou v takovém případě Vám budeme účtovat po vrácení Zboží a splatnost je 14 dnů. V případě, že jsme Vám dosud nevrátili Cenu, jsme oprávněni započíst nárok na náhradu nákladů proti Vašemu nároku na vrácení Ceny.
  8. Jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoli před tím, než Vám Zboží dodáme, pokud existují objektivní důvody, pro které nelze Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím lhůty uvedené v bodě 6.9 Podmínek. Od Smlouvy můžeme také odstoupit, pokud je zřejmé, že jste v Objednávce úmyslně uvedli nesprávné údaje. Pokud nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tj. jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy kdykoli odstoupit, a to i bez udání důvodu.
 • ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. Jste-li spotřebitel, máte podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. V takovém případě máte právo obrátit se na Slovenskou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce, info@soi.sk, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, web: https://www.soi.sk/. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno výhradně na váš návrh v případě, že se vám nepodařilo spor vyřešit přímo s námi. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u Nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu.
  2. Máte také právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud má náš právní vztah s vámi mezinárodní prvek (např. zasíláme zboží mimo Slovenskou republiku), řídí se tento vztah vždy právem Slovenské republiky. Pokud jste však spotřebitel, vaše práva vyplývající ze zákona nejsou touto smlouvou dotčena.
  2. Veškerá písemná korespondence s vámi bude doručována elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena v části Naše identifikační údaje. Korespondenci Vám budeme doručovat na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, ve Vašem uživatelském účtu nebo prostřednictvím které jste nás kontaktovali.
  3. Smlouvu lze měnit pouze na základě Naší písemné dohody. Jsme však oprávněni tyto Podmínky měnit, avšak tato změna nebude mít vliv na již uzavřené smlouvy, ale pouze na smlouvy uzavřené po nabytí účinnosti změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že jste si vytvořili uživatelský účet (abyste měli tyto informace pro případ, že si objednáte nové Zboží, ale změna nezakládá právo na výpověď, protože nemáme Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět) nebo Vám máme na základě Smlouvy pravidelně a opakovaně dodávat Zboží. Informaci o změně vám zašleme na vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změny. Pokud od vás neobdržíme oznámení do 14 dnů od zaslání oznámení o změně, stanou se nové podmínky součástí naší Smlouvy a budou se vztahovat na další dodávku Zboží následující po datu účinnosti změny. Výpovědní lhůta v případě, že podáte výpověď, činí 2 měsíce.
  4. V případě zásahu vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, selhání subdodavatelů apod.), neodpovídáme za škody způsobené v důsledku nebo v souvislosti se zásahem vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá déle než 10 dní, máme my i vy právo od Smlouvy odstoupit.
  5. Vzorový formulář pro uplatnění reklamace a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy jsou přiloženy k Podmínkám.
  6. Smlouva včetně Podmínek je u Nás archivována v elektronické podobě, ale není Vám přístupná. Tyto Podmínky a Potvrzení objednávky se shrnutím objednávky však vždy obdržíte e-mailem, a proto budete mít vždy přístup ke Smlouvě bez naší součinnosti. Doporučujeme, abyste si Potvrzení objednávky a Podmínky vždy uložili.
  7. Na Naši činnost se nevztahují žádné kodexy chování podle § 1826 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku.
  8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022.